Небольшое,но наглядное исследование на частном примере - бесплатная приватизация земли в г.Канев.

Тема в разделе "Открытый диалог с чиновниками и депутатами", создана пользователем P.S., 5 апр 2012.

 1. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Небольшое,но наглядное исследование на частном примере - бесплатная приватизация земли в г.Канев.(ст.118 п.6 Земельный Кодекс Украины).Гора Го

  У журналі "Землевпорядний вісник", починаючи з першого номеру по четвертий (за травень ще не було) описана процедура реєстрації земельної ділянки(хоча й дуже теоретично, ІМХО, але дещо звідти можна взяти).

  [​IMG]

  Докладніше :
  http://zemvisnuk.com.ua/
 2. P.S.

  P.S.

  Регистрация:
  28 апр 2008
  Публикации:
  11.880
  Симпатии:
  163
  Мой город:
  Бобрица
  Ответ: Небольшое,но наглядное исследование на частном примере - бесплатная приватизация земли в г.Канев.(ст.118 п.6 Земельный Кодекс Украины).Гора Го

  Чи змінився порядок приватизації землі за законом, який вступив в силу 1 січня 2013 року? Яка оплата за ці послуги?
  Оксана КРУЧОК Запорізька область

  На запитання відповідає Алла КАЛ ЬНІЧЕНКО —
  юрист редакції.


  Порядок приватизації земель*них ділянок з цього року змінив*ся не набагато. Зокрема, земельні ділянки, які перебували у користу*ванні громадян України в межах населеного пункту, для цілей та в розмірах, передбачених статтею 121 Земельного кодексу України, незалежно від їх цільового призна*чення передаються у власність за рішенням органів місцевого само*врядування. Покроковий порядок приватизації земельної ділянки відповідно до статті 118 Земельно*го кодексу такий:

  ■ Громадянин має звернутися із заявою про передачу йому без*оплатно у власність земельних ділянок (земельної ділянки), що перебувають у його корис*туванні, зазначивши, для яких цілей вони йому необхідні та орієнтовну площу цих ділянок.

  ■ Орган місцевого самовряду*вання розглядає заяву та доку*менти, додані до неї (копію па*спорта, ідентифікаційний код тощо), і надає дозвіл на розроб*ку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

  ■ Громадянин звертається до зем*левпорядної організації і за*мовляє технічну документацію щодо встановлення (відновлен*ня) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Така до*кументація є підставою для при*своєння кадастрового номера та реєстрації земельної ділян*ки (без зазначення власника) в Державному земельному ка*дастрі.

  ■ Технічна документація подає*ться до органу місцевого са*моврядування, який приймає рішення про безоплатну пере*дачу у власність земельної ді*лянки із зазначенням кадастро*вого номера та точної площі.

  ■ Рада із заявою про реєстрацію права комунальної власності та витягом із Державного земель*ного кадастру щодо означеної земельної ділянки звертається до Державної реєстраційної служби та реєструє це право.

  ■ Громадянин із витягом з Дер*жавного земельного кадастру про реєстрацію земельної ді*лянки та рішенням ради про передачу йому ділянки у влас*ність звертається до Держав*ної реєстраційної служби щодо реєстрації свого права влас*ності.

  У випадку приватизації земель*ної ділянки в межах населеного пункту із земель запасу, тобто, якщо земельна ділянка не пере*бувала у користуванні громадян і лише тепер має бути сформова*на, приватизація здійснюється за аналогічною процедурою, однак замість технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) необхідно замов*ляти розробку проекту землеуст*рою щодо відведення земельної ділянки у землевпорядної органі*зації. Такий проект землеустрою погоджується органами виконав*чої влади, визначеними статтею 186 і Земельного кодексу, залеж*но від цільового призначення зе*мельної ділянки та за необхідності може бути направлений на дер*жавну експертизу землевпорядної документації. Рішенням ради одно*часно затверджується ця докумен*тація та передається у власність земельна ділянка.
  Щодо приватизації земельних ді*лянок за межами населеного пунк*ту, то процедура аналогічна. Змі*нюються лише органи, які мають право передавати у власність гро*мадянам України земельні ділянки. Так, для всіх цілей використання земель, передбачених статтею 121 Земельного кодексу України, крім сільськогосподарського, земельні ділянки передаються за ріїпенням державних адміністрацій. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності передаються у власність за ріїпен*ням територіальних органів Держ- земагентства.

  Щодо розміру плати за реєст*рацію земельних ділянок та прав на них, вони регулюються поста*новами Кабінету Міністрів Украї*ни від 21 листопада 2012 р. № 1204 та від 1 серпня 2011 р. № 835 (із змінами), які були опубліковані в першому номері нашого видання за цей рік.

  «Землевпорядний вісник» №4 2013
  http://zemvisnuk.com.ua/page/vash-konsultant-42013

  ***